contents

ထိပ္ဆံုးစာမ်က္ႏွာ > ဝတၳဳမ်ား

အိမ္ေျမႇာင္
Chapter1
အရိုး

မည္သို႕ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းအားျဖင့္ မည္သို႕ေသာသူက စ၍ေပးခဲ့ေသာ နာမည္မွန္း ကြၽႏု္ပ္သိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သိႏိုင္ေအာင္ စံုစမ္းမည္ဆိုပါကလည္း တိုေတာင္းလွေသာ ကြၽႏု္ပ္၏သက္တမ္းကားထိုကိစၥကို စံုစမ္းသိရွိႏိုင္ရေလာက္ေအာင္ လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္ ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ အမည္နာမကိစၥကို ကြၽႏု္ပ္ ဤအတိုင္းထားလိုက္ပါသည္။ လူအမ်ား ေခၚၾကသည့္ ကြၽႏု္ပ္သည္ " အိမ္ေျမႇာင္ " တစ္ေကာင္သာ ျဖစ္ပါသည္။

အိမ္မွာေနလွ်င္ အိမ္ေျမႇာင္၊ ေက်ာင္းမွာေနလွ်င္ ေက်ာင္းေျမႇာင္၊ ရုံးမွာေနလွ်င္ ရုံးေျမႇာင္၊ စက္႐ံုမွာေနလွ်င္ စက္႐ံုေျမႇာင္၊ ေတာမွာ ေတြ႕၍ ေတာေျမႇာင္၊ ျမိဳ႕မွာရွိ၍ ျမိဳ႕ေျမႇာင္ဟု ကြၽႏု္ပ္တို႕အား ခြဲျခားေခၚေဝၚခဲ့ျခင္း လူတို႕တြင္ ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့ပါ။ သို႕ေသာ္ သူတို႕လူမ်ားၾကားထဲတြင္ေတာ့ အိမ္ေျမႇာင္၊ ေက်ာင္းေျမႇာင္၊ ရုံးေျမႇာင္၊ စက္႐ံုေျမႇာင္၊ ေတာေျမႇာင္၊ ျမိဳ႕ေျမႇာင္မ်ား အလြန္ေပါမ်ား ေၾကာင္းကို သူတို႕ေျပာစကားမ်ားအရ ကြၽႏု္ပ္သိရွိခဲ့ရဖူးပါ၏။ ကပ္ေျမႇာင္ခိုကပ္ စားေသာက္ေနထိုင္တတ္ေသာ သတၱဝါသည္ လူ တစ္မ်ိဳးသာရွိေၾကာင္း လူအမ်ား ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကခ်ိန္တြင္ ထိုအခ်က္ကို ကြၽႏု္ပ္ အိမ္ေျမႇာင္တစ္ေကာင္ အပါအဝင္ သတၱဝါအားလုံး သိရွိခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။

ထို႕အျပင္ အမဲလိုက္ျခင္းဟူေသာ စကားသည္ လူသတၱဝါ ေလာကတစ္ခုတည္းတြင္သာ ရွိ၍ က်န္ေသာ တိရစာၦန္အားလုံး၏ ေလာကတြင္ " အစားအစာ ရွာေဖြစားေသာက္ျခင္း " ဆိုေသာစကားသာ ရွိေၾကာင္းလည္း လူတို႕မသိခဲ့သည္ကို ကြၽႏု္ပ္ အိမ္ေျမႇာင္ တစ္ေကာင္အေနႏွင့္ ေကာင္းေကာင္းသိခဲ့ျပီး ျဖစ္ေလသည္။ ကြၽႏု္ပ္အိမ္ေျမႇာင္ အပါအဝင္ သတၱဝါမ်ားသည္ ဝမ္းေရးအတြက္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္႐ံုသာ သတၱဝါအခ်င္းသတ္ျဖတ္ စားေသာက္တတ္ၾကေသာ္ျငား လူသတၱဝါမ်ားသည္ သူတို႕အခ်င္းခ်င္း အပါအဝင္ အျခားသတၱဝါမ်ားကိုပါ အေပ်ာ္သေဘာႏွင့္ပင္ အမဲလိုက္တတ္ၾကေၾကာင္းလည္း ဤအိမ္ခန္းထဲတြင္ ေနထိုင္သြားခဲ့ ဖူးသည့္ လူကေလးတစ္ဦးအားျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္သိခဲ့ရျပီး ျဖစ္ပါ၏။ ထိုသည္သာမက လူတို႕သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕အိမ္ေျမႇာင္မ်ားေလာက္မွ လိုအပ္လာလွ်င္ အျမီးျဖတ္ေျပးရဲေလာက္ေသာ သတိၱမ်ိဳးပင္ မရွိေၾကာင္းလည္း ဤအိမ္ခန္းတြင္ ေနသြားခဲ့ဖူးေသာ လင္မယားတစ္စံု အားျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္သိခဲ့ရျပီး ျဖစ္ေလသည္။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ကြၽႏု္ပ္သည္ အိမ္ခန္းတစ္ခန္းထဲမွ သာမန္အိမ္ေျမႇာင္တစ္ေကာင္သာ ျဖစ္ေလသည္။

အိမ္ေျမႇာင္တစ္ေကာင္၏ ငယ္ဘဝကာလမ်ားအား မည္သည့္သတၱဝါမ်ိဳးမွ လိုလားလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ကြၽႏု္ပ္မွတ္မိသမွ် ကြၽႏု္ပ္ ငယ္ဘဝ၏ ေန႕ရက္တိုင္း နာရီတိုင္းမွာ အစာေရစာ ငတ္မြတ္ျခင္းႏွင့္ အသက္ေဘးအႏၲရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ အခ်ိန္ရွိသေရြ႕ ေျပးလႊားေနရျခင္းမ်ားသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္ေကာင္းေကာင္း မွတ္မိေနခဲ့ေလသည္။ အသက္ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ရန္သူကို လွည့္စားမ်က္ေျချဖတ္ရန္ ကြၽႏု္ပ္၏ ေျခလက္အဂၤါတစ္ခုျဖစ္ေသာ အျမီးကို ကြၽႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ ျဖတ္၍ေျပးရေသာ အၾကိမ္အေရ အတြက္ကိုပင္ မည္ေရြ႕မည္မွ် ရွိခဲ့ေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္မမွတ္မိေတာ့ပါ။ အလြန္တရာ နာက်င္ခဲ့ရသည္ကို ကြၽႏု္ပ္တစ္ဦးတည္းသာ ခံစား ခဲ့ရေသာ္ျငား အသက္ကို ျမတ္ႏိုးလွေသာေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္ အၾကိမ္ၾကိမ္အျမီးျဖတ္ေျပးခဲ့ရေလသည္။ ထိုစဥ္က ကြၽႏု္ပ္အိမ္ခန္းထဲတြင္ အိမ္ေျမႇာင္မည္းၾကီးတစ္ေကာင္၊ ေၾကာင္တစ္ေကာင္ႏွင့္ လူကေလးတစ္ဦး ရွိေနခဲ့ေလသည္။ အိမ္ေျမႇာင္မည္းၾကီးမွာ မ်ိဳးတူသတၱဝါ တစ္ေကာင္ စားက်က္ေျမအတြင္း မေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ကြၽႏု္ပ္အား ေတြ႕သည္ႏွင့္ အျပင္းအထန္ လိုက္လံ ကိုက္ခဲ သတ္ျဖတ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနခဲ့ဖူးသလို ေၾကာင္မွာလည္း ကြၽႏု္ပ္အား သူ၏သေရစာအျဖစ္ သေဘာထားကာ အျမဲတေစ ေခ်ာင္းေျမာင္းေနခဲ့ေလ သည္။ လူကေလးကား ထိုသို႕မဟုတ္။ ကြၽႏု္ပ္သည္ မည္သို႕မွ် အႏၲရာယ္မေပးႏိုင္ေသာ တစ္စံုတစ္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳႏိုင္ေသာ သတၱဝါမဟုတ္ေသာ္ျငား ကြၽႏု္ပ္အားေတြ႕သည့္ အခ်ိန္တိုင္း တစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ အျမဲတေစ လိုက္လံပစ္ေပါက္ေနတတ္ခဲ့ေလသည္။ ကြၽႏု္ပ္ အျမီးျဖတ္ခ်၍ ေျပးသြားတိုင္း အျမီးျပတ္ကိုၾကည့္ကာ ေက်နပ္ေနေလ့ရွိေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္အၾကိမ္ၾကိမ္ ေတြ႕ခဲ့ရဖူး၏။ ထို႕ေနာက္ အျမီးျပတ္ကို ေမ့ေလ်ာ့ကာ ထြက္ခြါသြားျမဲ ျဖစ္၏။

ကြၽႏု္ပ္၏ငယ္ဘဝအတြက္ မေမ့ႏိုင္ဆုံးေသာ ျမင္ကြင္းတစ္ခုမွာ ၾကမ္းေပၚျပဳတ္က်၍ အေၾကာေသကာ ျငိမ္သက္သြားျပီျဖစ္ေသာ ကြၽႏု္ပ္၏အျမီးေလးအား ပုရြက္ဆိတ္နီမ်ား ကိုက္ခ်ီ သယ္ေဆာင္သြားၾကသည္ကို ကြၽႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ နာက်င္စြာ ၾကည့္ေနခဲ့ရေသာ ျမင္ကြင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုစဥ္က ကြၽႏု္ပ္တစ္ကိုယ္လုံး နာက်င္ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားႏွင့္ တဆတ္ဆတ္တုန္ေနခဲ့သည္ကိုလည္း ကြၽႏု္ပ္မွတ္မိေနေသး၏။ ထိုမွစ၍ လူသတၱဝါမ်ားကို ကြၽႏု္ပ္ သတိထားေနခဲ့ရေလသည္။ ကြၽႏု္ပ္သည္ ေသးငယ္လွေသာ အိမ္ေျမႇာင္ တစ္ေကာင္သာျဖစ္၍ ပုန္းေအာင္းေနထိုင္တတ္ေအာင္ ၾကိဳးစားျခင္းသည္သာလွ်င္ တစ္ခုတည္းေသာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ရာ ျဖစ္ေလသည္။

ပထမဦးဆုံး စုတ္ထိုးတတ္ခဲ့သည္မွာ ကြၽႏု္ပ္အား ထမင္းေစ့ေလးမ်ား ခ်ေပးထားတတ္ေသာ အဘြားအိုၾကီးတစ္ဦး ေသဆုံးသြားခဲ့ ခ်ိန္က ျဖစ္၏။ လူတို႕ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည့္ ထူးျခားေသာ အျခင္းအရာမ်ားအား ကြၽႏု္ပ္မည္သို႕ၾကိဳတင္ သိရွိႏိုင္ေနခဲ့သနည္း ဟူေသာကိစၥကို ကြၽႏု္ပ္နားမလည္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ထိုေန႕ညက ကြၽႏု္ပ္သည္ မ်က္ႏွာၾကက္မီးလုံးနားမွ ေန၍ အိပ္ရာထဲတြင္တစ္ဦးတည္း လဲေလ်ာင္းအိပ္စက္ေနေသာ အဘြားၾကီးအား ၾကည့္ေနခဲ့ေလသည္။ အလင္းေရာင္လာခါနီး သူ ေသဆုံးသြားခဲ့ခ်ိန္တြင္ သူ႕ေဘးနား အနီးတဝိုက္၌ သက္ရွိသတၱဝါဟူ၍ ကြၽႏု္ပ္သာရွိေနခဲ့ေလသည္။ ကြၽႏု္ပ္ စိတ္မေကာင္းစြာ ေအာ္ဟစ္လိုက္ခဲ့ျခင္းမွ အစျပဳ၍ ကြၽႏု္ပ္ စုတ္ထိုးတတ္ခဲ့ေလသည္။ ဤသည္မွစ၍ ကြၽႏု္ပ္သည္ ဤအိမ္တြင္လာေရာက္ေနထိုင္ၾကေသာ လူသတၱဝါမ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္စားခဲ့ ေလေတာ့၏။ လူတို႕၏ ကံၾကမၼာမ်ား၊ ခံစားမႈမ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္လည္း ကြၽႏု္ပ္အေပၚၾကိဳတင္႐ိုက္ခတ္လာၾကေလေတာ့၏။

ပထမဆုံး ကြၽႏု္ပ္မွတ္မိသည္မွာ ကြၽႏု္ပ္ငယ္ဘဝက ဤအိမ္ခန္းေလးထဲ၌ အဘြားအိုတစ္ဦး၊ ကေလးငယ္တစ္ဦး၊ အမ်ိဳးသားတစ္ဦ းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတို႕ ေနထိုင္သြားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္၏။ ( ကေလးငယ္မွာ ကြၽႏု္ပ္အား အျမဲတေစ ႏွိပ္စက္ေနခဲ့သူ ျဖစ္၏ ) အဘြား အိုေသဆုံးသြားခဲ့ျပီး မၾကာလွေသာ ကာလတြင္ ထိုလူတို႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေကာင္းေသာ အေငြ႕အသက္တစ္ခုကို ကြၽႏု္ပ္ခံစားလာ ရေလသည္။ ကြၽႏု္ပ္ေအာ္ဟစ္ေနခဲ့ျပီး မၾကာေသာကာလတြင္ အမ်ိဳးသားကို ကြၽႏု္ပ္မေတြ႕ရေတာ့ေခ်။ ထို႕ေနာက္တြင္ေတာ့ အမ်ိဳး သမီးႏွင့္ ကေလးသည္ ဤအိမ္ခန္းကို စြန္႕ခြါသြားခဲ့ၾကေလ၏။ သူတို႕ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကေသာေန႕က ကြၽႏု္ပ္စုတ္ထိုးကာေနခဲ့ ေလသည္။

ဒုတိယ ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကသည္မွာ အမ်ိဳးသားၾကီးတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးတို႕ျဖစ္၏။ အမ်ိဳးသားၾကီးမွာ ေန႕စဥ္အျပင္သို႕ ထြက္ခြါသြားတတ္ျပီး အမ်ိဳးသမီးငယ္မွာ တစ္ဦးတည္း က်န္ရစ္ေနခဲ့တတ္ေလသည္။ သူတို႕ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကျပီး မၾကာေသာ ကာလတြင္ ေကာင္းေသာအေငြ႕အသက္မ်ား ခံစားလာရသျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္ရက္အတန္ၾကာ စုတ္ထိုးေနမိ၏။ ထိုသို႕ျဖင့္ သူတို႕ ေျပာ စကားအရ ထီေပါက္သည္ဆိုေသာ အျခင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ပြါးခဲ့ေလသည္။ ထီေပါက္သည္ ဆိုေသာ ကိစၥကို ကြၽႏု္ပ္ မသိပါ။ သို႕ရာတြင္ သူတို႕ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္ဝမ္းသာမိပါ၏။ ကြၽႏု္ပ္၏ဝမ္းေျမာက္မႈသည္ ၾကာရွည္မခံပါ။ မ်ားမၾကာမီ ကာလ၌ အမ်ိဳးသားၾကီးအျပင္ထြက္သြားတိုင္း အမ်ိဳးသားငယ္တစ္ေယာက္ ေရာက္ ေရာက္လာတတ္သည္ကို ကြၽႏု္ပ္ သတိထားမိလာ၏။ ကံဆိုးမိုးေမွာင္ က်မလာမီ ႏွစ္ရက္က ကြၽႏု္ပ္ သတိေပးေသာအားျဖင့္ မၾကားခဏ စုတ္ထိုးေနမိ၏။ ဤသို႕ျဖင့္ အမ်ိဳးသားၾကီး၊ အမ်ိဳးသားငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တို႕ ေတြ႕ဆံုၾကေသာေန႕၌မူ က်ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္ဟစ္ၾကလ်က္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး တိုက္ခိုက္ ၾကေလသည္။ မ်ားမၾကာမီကာလ၌ သူတို႕အားလုံး ထြက္ခြါသြားၾကေလေတာ့၏။

တတိယႏွင့္ ယခုလက္ရွိ ေရာက္ရွိလာခဲ့သူမွာမူ တစ္ဦးတည္းေသာ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေလသည္။ ျဖစ္သလိုေနတတ္ေသာ ထိုလူ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွစ၍ ကြၽႏု္ပ္မွာ အတန္ငယ္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းသြားခဲ့ေလသည္။ အလြန္မႊန္စူးေသာ အနံ႕ရွိသည့္ ပုလင္းလြတ္မ်ား မၾကာခဏေတြ႕ရသည္မွ လြဲ၍ ထိုသူသည္ ကြၽႏု္ပ္အဖို႕ အလြန္ အႏၲရာယ္မေပးေသာ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာ ကာလမ်ားတြင္ ထိုသူသည္ ေန႕ေပါင္းမ်ားစြာ ဘယ္မွမသြားဘဲ အိမ္ခန္းထဲတြင္ ရွိေနတတ္၏။ အခ်ိဳ႕ေသာကာလမ်ားတြင္မူ ရက္ေပါင္း အေတာ္ၾကာ ျပန္ေရာက္မလာဘဲရွိေနတတ္ျပန္၏။ အခ်ိဳ႕ညမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာၾကက္၌ ကြၽႏု္ပ္အစာရွာစားေနသည္ကို လိုက္ၾကည့္ေနရင္း မႊန္စူးေသာ အနံ႕ရွိသည့္ ပုလင္းကို ေမာ့ကာ ကြၽႏု္ပ္ ဘာမွနားမလည္သည္မ်ားကို ေျပာဆိုေနတတ္၏။ တစ္ခါ တစ္ရံတြင္ေတာ့ လူအမ်ားေရာက္လာၾကကာ ရယ္ေမာ ဆူညံေနတတ္ၾကျပန္၏။ မည္သို႕ဆိုေစ အသက္ၾကီးရင့္လာေသာ ကာလ တြင္ ထိုလူႏွင့္ ေနထိုင္သြားရသည္ကို ကြၽႏု္ပ္ ေက်နပ္မိေတာ့၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အိမ္ေျမႇာင္တစ္ေကာင္၏ ဘဝတြင္ ကြၽႏု္ပ္အား အႏၲရာယ္ မေပးဆုံးေသာ လူသားတစ္ဦးကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ကြၽႏု္ပ္သည္ အိမ္ခန္းတစ္ခန္း ထဲမွ သာမန္အိမ္ေျမႇာင္တစ္ေကာင္သာ ျဖစ္ေလသည္။

ေနာက္ေန႕မနက္ အိပ္ရာမွ ႏိုးထလာေသာအခါ ကိုေမာင္လွသည္ အိမ္ေရွ႕ခန္းၾကမ္းျပင္ေပၚသို႕ ျပဳတ္က် ေသဆုံးေနရွာေသာ အိမ္ေျမႇာင္တစ္ေကာင္ကို ေတြ႕ရွိရာ "စုတ္တသပ္သပ္"ႏွင့္သာ ရွိေနေလေတာ့သတည္း။

အ႐ိုး
Eternal Light မဂၢဇင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၁

ပင္မစာမ်က္ႏွာသို႔ျပန္သြားမည္ >>
ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။